Huiswerkbeleid

Inhoud:

1. Waarom geven wij huiswerk?

2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk?

3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen?

4. Wat kunnen de ouders van school verwachten?

5. Wat verwacht de school van de ouders?

6. Hulp geven bij huiswerk.

 

 

Huiswerkbeleid.

Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven wordt en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen thuis gemaakt wordt.

 

1. Waarom geven wij op school huiswerk?

 

Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken:

 

1. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen werk, zelf plannen wanneer het gemaakt/geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn biedt zeker kansen om de zelfstandigheid te vergroten.

2. Huiswerk maken betekent uitbreiding van leertijd, waardoor leerprestaties verbeterd kunnen worden.

3. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier van werken in het voortgezet onderwijs.

4. Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk wat thuis gemaakt wordt kunnen ouders beter zicht krijgen op wat er op school gebeurt.

5. Extra hulp aan leerlingen die leerproblemen ondervinden. Soms wordt huiswerk meegegeven aan kinderen die problemen ondervinden in het onderwijs. Huiswerk zien we dan als een extra steuntje om die problemen het hoofd te bieden. Met deze vorm van huiswerk gaan we wel voorzichtig om, want juist de kinderen waar het hier om gaat, worden onder schooltijd ook al flink belast. In goed overleg met de ouders bekijken we in zo'n geval wat wel en wat niet kan.

 

2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk?

 

Op onze school wordt vanaf groep 3 tot en met groep 8 huiswerk gegeven. De mate waarin en de inhoud van het werk zijn uiteraard verschillend per groep, daar komen we verder in dit stuk nog op terug. In groep 1 en 2 is nog geen sprake van huiswerk, alhoewel het meebrengen van bepaalde materialen van thuis als voorloper op huiswerk gezien kan worden. Kinderen dragen dan immers ook verantwoording op een bepaalde dag iets van thuis mee naar school te brengen.

 

3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen?

 

Groep 3

1. Kinderen die moeite hebben met de letters, kunnen deze mee naar huis krijgen om te flitsen. Bij moeite met lezen krijgen ze een kopie van Veilig & Vlot mee naar huis en de woordstroken van de kern. Daarnaast kunnen kinderen thuis op computer met het programma Veilig Leren Lezen werken.

2. Kinderen die moeite hebben met rekenen kunnen het volgende meekrijgen: verliefde harten, splitsbloemen en/of tweelingsommen.

 

Groep 4:

1. Regelmatig moedigen wij de kinderen aan om thuis boeken te lezen, niet zozeer als verplichte schoolopdracht, maar om het plezier in lezen te vergroten.

2. In groep 4 moeten de kinderen de tafels 1 t/m 5 en 10 uit het hoofd leren. Daar wordt in de klas veel aandacht aan besteed en er wordt zeer regelmatig geoefend. Alle kinderen krijgen een blad van een tafel mee naar huis als deze wordt aangeboden in de methode. Belangrijk is om de tafels ook thuis goed te oefenen.

3. Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra taken meekrijgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders.

4. 1 x per jaar houden de kinderen een boekbespreking voor de hele klas. De boekbespreking wordt thuis geoefend.

 

Groep 5:

1. In groep 5 moeten de kinderen de tafel van 6,7,8 en 9 uit het hoofd leren. Daar wordt in de klas veel aandacht aan besteed en er wordt zeer regelmatig geoefend. De meeste kinderen hebben voldoende aan de oefeningen op school om de tafels te leren, maar vinden het ook fijn hier thuis voor te oefenen.

Alle kinderen krijgen daarom een blad mee naar huis om de tafels thuis te oefenen.

2. Alle kinderen komen minstens een keer per jaar aan de beurt voor het houden van een boekbespreking. De beurten worden op een kalender in de klas bijgehouden.

3. De durvers mogen een spreekbeurt houden.

4. De samenvattingen van geschiedenis worden meegegeven naar huis om te leren voor de toets.

5. De samenvattingen van aardrijkskunde worden meegegeven naar huis om te leren voor de toets.

5. Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra huiswerk meekrijgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders.

 

Groep 6:

1. De kinderen in groep 6 werken met een door school verstrekte agenda.

2. Er is 1 x per jaar een spreekbeurt.

3. Er is 1 x per jaar een boekbespreking.

4. De samenvattingen van geschiedenis worden meegegeven naar huis om te leren voor de toets.

5. De samenvattingen van aardrijkskunde worden meegegeven naar huis om te leren voor de toets.

6. Er is 1 x per 5 weken topo.
7. Iedere week krijgt groep 6 huiswerk mee naar huis. Buiten topo, aardrijkskunde en geschiedenis kan dit ook een werkblad van een ander vakgebied zijn. Elk kind krijgt minimaal 1 huiswerkblad per vak per week mee. In overleg met ouders ook een tweede.

8. Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra huiswerk meekrijgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders.

 

Groep 7:

De kinderen in groep 7 werken met een zelfgekochte, simpele agenda. Ook schaffen zij zelf een huiswerkmap aan.

Groep 7 krijgt 2 x per week huiswerk; op dinsdag en op donderdag.

Het huiswerk in groep 7 is per week verschillend. Dit kan maakwerk en leerwerk zijn.

Als de kinderen maakwerk krijgen, gaat het om een reken-, spelling- en/of nieuwsbegripXL taak als extra oefenstof. Het huiswerk wordt, zoveel als mogelijk, aan het niveau van de kinderen aangepast.

Er wordt 1x per schooljaar een werkstuk gemaakt. Hier moeten de leerlingen zowel thuis als op school aan werken. Het onderwerp van het werkstuk mag hetzelfde zijn als het onderwerp voor de spreekbeurt.

De kinderen houden 1 x per schooljaar een spreekbeurt.

Er zijn ongeveer 6 x per jaar de werkbladen en de samenvatting van geschiedenis te leren voor de toets.

Er worden 8x per schooljaar samenvattingen en topowerkbladen van aardrijkskunde meegegeven naar huis om te leren voor de toets.

Er worden Engelse woorden opgegeven om te leren. In 4 weken stapelt het aantal woorden zich op. Eén keer in de 4 weken is er een grote toets Engels met woorden en zinnen.

Af en toe krijgen de kinderen een verkeersblad mee naar huis om te maken.

Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra huiswerk meekrijgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders.

 

Groep 8:

1. In groep 8 wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen wat betreft het maken van huiswerk. Zij gebruiken een simpele agenda. Ze moeten zelf een huiswerkmap aanschaffen. Elke dag nemen ze hun agenda en map mee naar school en weer mee naar huis.

Verder komen de volgende vormen van huiswerk voor:

2. Er is 1 x per week een rekenblad. Er zijn 2 verschillende versies, een gemakkelijke en een moeilijke.

3. Er is 1 x per week een taal- of spellingblad. Elk kind krijgt hetzelfde huiswerk mee, behalve de kinderen die spelling doen op een lager niveau. Bv. groep 6 of 7 niveau, zij krijgen huiswerk op hun eigen niveau mee.

4. Er is 1x per week Nieuwsbegrip XL. (=digitaal) Dit is op niveau. AA, A, B of C-niveau (de leerkracht stelt het goede niveau in)

5. Er zijn 6 x per jaar de werkbladen en de samenvatting van geschiedenis te leren voor de toets.

6. 8x per jaar worden de samenvattingen van aardrijkskunde meegegeven naar huis om te leren voor de toets.

7. Er worden 1 x per week 10 Engelse woorden geleerd en daarbij 4 zinnen of grammatica. Heb je alle woorden goed, dan haal je een 8. Heb je ook nog de zinnen en grammatica goed, dan haal je een 10. Er wordt gekeken naar wat een kind aankan, bv. bij uitstroom richting Praktijkonderwijs leert het kind alleen de woordjes en kan het kind voor de woordjes een 10 halen. Bij een aantal dyslecten wordt de spelling niet meegerekend, bij andere dyslecten wordt de spelling wel meegerekend, maar dan met ¼ punt aftrek.

Eén keer in de 4 weken is er een grote toets Engels met woorden en zinnen.

8. Er is 1 x per jaar een spreekbeurt.

9. Er wordt 2x per schooljaar een werkstuk gemaakt. Hier moeten de leerlingen thuis aan werken. Het onderwerp van het werkstuk kan hetzelfde zijn als het onderwerp voor de spreekbeurt.

10. Het instuderen van de gekregen rol voor de eindmusical.

11. Kinderen, die een bepaald probleem ondervinden, kunnen extra huiswerk meekrijgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders.

In deze groep wordt meer verantwoording bij de kinderen gelegd, maar het is goed dat ouders in de gaten houden hoeveel tijd de kinderen aan hun huiswerk besteden. Er moet een goed evenwicht zijn tussen vrije tijd/ontspanning en bezig zijn met huiswerk. Een exacte tijd is moeilijk aan te geven, in ieder geval mogen kinderen het huiswerk niet voortdurend als belastend ervaren.

 

Het vaste huiswerk voor groep 8 in een schema

 

Ma.dag

Di.dag

Woensdag

Do.dag

Vrijdag

Geen vaste dag

Groep 8

rekenblad

6x per jaar gesch.

Engels

Taal/spellingblad en digitaal XL

8x per jaar Aardr.

2x werkstuk

1x spreekbeurt

Rol musical

 

 

4. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

 

1. Dat de leerkrachten zich houden aan de eerder genoemde afspraken.

2. Dat de kinderen altijd duidelijke instructies krijgen bij het opgegeven huiswerk.

3. Dat leerkrachten altijd open staan voor een gesprek als ouders merken dat er iets niet goed gaat met het huiswerk van hun kind.

4. Dat vanuit de school contact met de ouders opgenomen wordt als blijkt dat een leerling regelmatig het huiswerk niet of niet goed maakt of leert.

5. Dat er naast deze informatie nog voorlichting over huiswerk gegeven wordt op de informatieavonden in de verschillende groepen.

5. Wat verwacht de school van de ouders?

Als ouders betrokken zijn bij de school en het onderwijs van hun kinderen, heeft dat een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen. Dat geldt ook voor het huiswerk.

 

 

Hoe kunnen ouders hieraan invulling geven?

 

1. Interesse tonen voor wat het kind vertelt over school en voor het huiswerk wat het meebrengt.

2. In de gaten houden hoeveel tijd het kind met huiswerk bezig is. Is dit teveel of te weinig in de ogen van de ouders, dan kan er contact opgenomen worden met de leerkracht. Liefst samen met het kind met de leerkracht daarover in gesprek gaan. Indien nodig samen naar oplossingen zoeken.

3. Ervoor zorgen dat er voor het kind voldoende tijd is om rustig het huiswerk te kunnen maken. Samen met het kind bepalen hoeveel tijd het kind nodig heeft en samen plannen wanneer het huiswerk dan het beste gemaakt kan worden.

4. Geschikte plek voor het maken van huiswerk.

5. Hulp geven bij huiswerk.

Het kind helpen het zelf te kunnen doen is een goed uitgangspunt bij het geven van ondersteuning bij het huiswerk.