De medezeggenschapsraad

 

                                                                                                                       Een vraag aan de MR? : klik op  mr@heeswijkschool.nl

 

Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie. Wat in het bedrijfsleven de ondernemingsraad is, is op school de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is wettelijk verplicht voor elke school, dit staat omschreven in de de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Behalve dat het wettelijk verplicht is, wil Kbs de Heeswijk graag dat haar beleid wordt gedragen door de ouders van de kinderen die op school zitten.

Wat doet de MR?

MR-leden, ouders en leerkrachten, bespreken met elkaar en directie alles wat voor school van belang is. Bijvoorbeeld als het schoolplan wordt aangepast, er een andere methode wordt aangeschaft, bij de benoeming van nieuw personeel, besteding van geld, enzovoort. Elk jaar keren ook de formatie en de begroting weer terug op de agenda: hoeveel leerlingen zijn er volgend jaar? Hoeveel geld is er? Welke klassenindeling past daar het beste bij? Daarnaast zijn er ook onderwerpen waarbij je gewoon met gezond verstand meedenkt over een probleem of juist over iets leuks. Wat vinden we slim of handig, hoe ga je ergens mee om, wat zouden de ouders daarvan vinden? Bijvoorbeeld de aanpak van de ouderavonden, nieuwe rapporten, pesten, veiligheid en communicatie. Kortom, alle zaken die het wel en wee van de hele school betreffen.

Over sommige onderwerpen mag de MR de school alleen adviseren, bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van het meerjarig financieel beleid voor de school. Maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De school mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. Instemming van de MR is bijvoorbeeld nodig bij verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.

De MR bestaat uit twee geledingen. Drie vertegenwoordigers van de ouders (OMR) en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (PMR).
De directeur heeft een adviserende rol en neemt als overlegpartner namens het SKSWW-bestuur deel aan de MR-vergaderingen. De OMR-leden worden gekozen door de ouders en de PMR-leden door het team. De zittingsperiode is in principe drie jaar, waarna een lid zich opnieuw verkiesbaar kan stellen. Wanneer er verkiezingen worden aangekondigd, kan elke ouder zich verkiesbaar stellen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!
De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons! Heb je een tip, bespreekpunt of idee dan kun je ons uiteraard aanspreken of mailen naar mr@heeswijkschool.nl De MR houdt u regelmatig op de hoogte in het Heeswijknieuws. Op de site zijn tevens de jaarverslagen van de MR te bekijken.

De MR schooljaar 2016-2017 bestaat uit

Personeelsgeleding:

Trudy Blansjaar

Mariska van Dijk

Betty Molenaar

Oudergeleding:

Mariella van der Burg

Judith van Beest

Jeannine Hoogland 

Directie:

Ron van Lijf (directeur): overlegpartner namens Kalisto

Jan Kaarsgaren (locatiedirecteur)

            

De GMR

De Heeswijkschool hoort bij Kalisto, een samenwerkingsverband van 14 scholen. De belangen van de ouders en leerkrachten van al deze scholen worden behartigd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). In de GMR neemt van elke school een ouder en een personeelslid zitting.


Vergaderingen MR 2017-2018

14 september

2 november

14 december

8 februari

15 maart

19 april

14 juni

 

De vergaderingen starten om 19.30 uur. Het eerste halfuur is openbaar, dus u bent van harte welkom.


Contact met de MR


Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten die u graag onder de aandacht van de MR wilt brengen? Natuurlijk kunt u de MR-leden persoonlijk benaderen. U kunt echter ook een email sturen naar mr@heeswijkschool.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht over hoe wij uw mededeling of verzoek zullen gaan behandelen.

Verslagen MR                                                                

Jaarverslag 2014-2015; Jaarverslag 2015-2016